Przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów (par. 22, ust. 1 i ust. 3) wpis warunkowy na kolejny semestr lub zgoda na powtarzanie semestru jest wydawana na wniosek studenta po rozpatrzeniu sprawy przez dziekana.  Brak złożenia wniosków może skutkować ustaleniem statusu studenta zgodnie z par. 23, ust. 3, pkt 2. Regulaminu.
Proszę zapoznać się ze stanem swoich zaliczeń i niezwłocznie złożyć odpowiednie podania do dziekanatu.