Informujemy, że studenci którzy realizują w semestrze letnim zajęcia z Wychowania fizycznego poza uczelnią zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie do dziekanatu. Prosimy aby zaświadczenia te były zebrane grupowo przez starostów i przekazane do dziekanatu do 11 czerwca 2016r.
Forma i treść  zaświadczenia są ustalone przez SWFiS. Druk dostępny tutaj.
Na formularzu należy podać wymagane informacje:

  • liczbę godzin zajęć zrealizowanych, nie mniejszą od tej, która obowiązuje na danym kierunku (na WNE nie mniej niż 18 godzin),
  • potwierdzić realizację zajęć – formularz należy podbić pieczątką, na której podany jest charakter działalności danej jednostki – rekreacyjna, sportowa. Jeżeli pieczątka nie wskazuje jaki rodzaj działalności prowadzi jednostka – trzeba dostarczyć zaświadczenie z KRS (dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)