Zgodnie z nowym Zarządzeniem Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia ” Wytycznych dotyczących przygotowania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie” obowiązują nowe oświadczenia w pracach dyplomowych.

Wzór strony 3- Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki -12

Oświadczenia promotora pracy

Oświadczam,że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam,że spełnia warunki do przedstawienia tej pracy w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Oświadczenia autora pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej  za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  ( Dz. U. Nr 90 poz. 631 z późn, zm.)

Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej podstawą żadnej procedury związanej z nadaniem dyplomu lub uzyskaniem tytułu zawodowego.

Oświadczam, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.
Przyjmuję do wiadomości, że praca dyplomowa poddana zostanie procedurze antyplagiatowej.

 

Wzór strony przedostatnie- Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki -12

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW w tym w Archiwum Prac Dyplomowych SGGW

lub

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW w tym w Archiwum Prac Dyplomowych SGGW po roku………………..*

 

*W przypadku pracy przygotowanej lub współfinansowanej z udziałem interesariuszy zewnętrznych postulujących klauzulę tajności.