prof. dr hab. Sławomir Juszczyk

Katedra Finansów

Seminarium magisterskie 2019-2020
kierunek Finanse i Rachunkowość

Tytuły seminarium
 1. Bankowość
Główne obszary tematyczne i pojęcia kluczowe:

System bankowy, EBC, NBP, BIK, BIG InfoMonitor, BFG, KZBS, ZBP. Banki na GPW, bank spółdzielczy, bank komercyjny, regulacje bankowe, działalność prospołeczna, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne,  ryzyko bankowe, ryzyko systemowe, ryzyko rynkowe, efektywność banku, rozpiętość odsetkowa, koszty, przychody finansowe, zysk, ROE, ROA, C/I, warunki kredytowania, zabezpieczenie kredytu, aktywa i pasywa banku, kapitały własne i obce, fundusze własne, warunki kredytowania, jakość portfela kredytowego

Przykładowe tytuły prac magisterskich:
 1. Poziom i kierunki zmian kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2005–2018.
 2. Lokalizacja banków spółdzielczych jako czynnik oddziałujący na ich sytuację finansową.
 3. Zmienność notowań akcji banków i spółek z sektora usług finansowych na GPW w Warszawie w latach 2009-2018.
 4. Zmienność stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego oraz oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2008-2018.
 5. Zróżnicowanie warunków korzystania z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych przez klientów indywidualnych wybranych banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce w latach 2003–2018.
 6. Zróżnicowanie kosztów kredytów gotówkowych w Polsce w latach 2013–2018 na przykładzie wybranych banków komercyjnych i spółdzielczych.
 7. Zmiany bezgotówkowych systemów płatniczych w Polsce w latach 2006–2018.
 8. Stan i kierunki rozwoju bankowości internetowej w BPS S.A. w latach 2014–2018.
 9. Sytuacja finansowa banku BGŻ BNP PARIBAS przed i po fuzji.
 10. Produkty i usługi bankowości mobilnej – analiza wybranych banków komercyjnych i spółdzielczych.